Projectinformatie

 

Fietsen zit in onze cultuur, Nederland Fietsland. Maar naast het gebruik van de (stads)fiets ontdekken steeds meer Nederlanders de racefiets, de mountainbike of de BMX. De sportdeelname cijfers van NOC*NSF bevestigen dit met een stijging van het aantal wielersporters in Nederland. Opvallend is dat deze stijging niet terug te zien is in de licentieaantallen van de KNWU. Gelijktijdig zijn er een aantal relevante maatschappelijke trends te signaleren zoals de individualisering, de vergrijzing, de afnemende solidariteit maar ook de verstedelijking. Deze ontwikkelingen zijn voor de KNWU aanleiding om zich samen met jou te oriënteren op de toekomst van de wielersport en die van de KNWU als wielerbond.

Vanuit de commissie wegsport is in 2013 het opiniestuk ‘Tijd voor een nieuwe waaier’ verschenen. Naar aanleiding van dit stuk is een werkgroep ingericht met hierin vertegenwoordigers vanuit de commissie wegsport, het congres, het hoofdbestuur aangevuld met medewerkers van het uniebureau. Deze werkgroep bestond destijds uit:

 • Arthur Cremers (lid hoofdbestuur KNWU)
 • Simon Meijn (lid hoofdbestuur KNWU)
 • Constant Nuytens (voorzitter commissie wegsport)
 • Richard van den Berg (lid commissie wegsport)
 • Jan de Leeuw (vicevoorzitter district Noord-Holland en voorzitter begeleidings-en advies commissie Anti-doping aanpak BAC-ADA)
 • Henk van Beusekom (manager sport)
 • Anne Loes Kokhuis (manager marketing en sponsoring)
 • Margo de Vries (projectleider)

Deze werkgroep is actief aan de slag gegaan met het onderzoeken van de recente ontwikkelingen en maatschappelijke trends. Dit heeft geleid tot de vervolgnotitie ‘Modernisering wedstrijdsport KNWU’ en uitgebreide brainstormsessies binnen de diverse KNWU geledingen.

Op basis van de uitkomsten van deze brainstormsessies heeft de werkgroep wielersport 2020 afgelopen jaar samen met zoveel mogelijk wielersporters (leden en niet-leden) aan de hand van stellingen gediscussieerd over de toekomst van de wielersport richting 2020. Om zoveel mogelijk personen de gelegenheid te geven om hier in te participeren is dit online platform ingericht waarin we alle wielerliefhebbers de mogelijkheid hebben gegeven om hun visie op de toekomst te komen delen. Naast de online discussie was het ook mogelijk om offline mee te doen via regiobijeenkomsten.

Klik hier om de animatie te zien die is gebruikt ter introductie van de discussies.

De opbrengst en gedachten tot nu toe, ingebracht door velen, hebben we compact bij elkaar gebracht in het Koersplan (2015). Als een tussenstap om hierover met elkaar en de vele stakeholders verder te denken en concreet uit te werken.
Middels het koersplan hebben we een eerste schets richting de toekomst. Deze vraagt verdere doordenking en inhoudelijke uitwerking en zal ook voorgelegd worden aan interne en externe stakeholders om inbreng te leveren.

Wielersport 2020 legt de focus op alle disciplines van de wielersport! Feit is in ieder geval dat de KNWU zich ook in de toekomst onveranderd sterk blijft inzetten voor de competitieve wielrenner in elke tak van de wielersport, op alles niveaus. Het ontwikkelen van talenten en het ondersteunen van alle competitieve renners is de afgelopen jaren het devies geweest van de KNWU en zal dat ook in de komende jaren blijven! De KNWU blijft zich vol passie inzetten voor de wielersport om alle competitierenners en -rijders in Nederland het talent en de capaciteiten in zichzelf te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Door middel van het koersplan is een start gemaakt met de concretisering van de speerpunten en is een stuurgroep aangesteld tijdens het najaarscongres van 2015. Deze stuurgroep heeft als taak:

 • Een intensieve en zorgvuldige betrokkenheid creëren van externe stakeholders en experts.
 • Concrete en toepasbare uitwerking van de vijf speerpunten.
 • Nieuwe ideeën, speerpunten etc. in een apart document rapporteren aan het congres.
 • Voorzien van draagvlak binnen de KNWU (HB, commissies en de verschillende congrespartijen).

De huidige stuurgroep die is samengesteld op basis van de richtlijnen die zijn opgesteld in het koersplan. Momenteel bestaat de stuurgroep uit de volgende personen:

 • Margo de Vries (projectleider)
 • Marijn de Vries (lid hoofdbestuur KNWU)
 • Simon Meijn (lid hoofdbestuur KNWU)
 • Al Vermeeren (district Limburg)
 • Frank Dames (voorzitter WV de IJsselstreek)
 • Menno Helvensteijn (extern vanuit professie / Gaul!)
 • Floris van Overveld (extern vanuit professie / voorzitter Gaul!)
 • Henk van Beusekom (uniebureau)
 • Pim Postel (uniebureau)

Meer weten? Lees het artikel over dit initiatief uit de Wielersport: Tijd voor de toekomst – Wielersport 2015-2

Downloads

Tijd voor een nieuwe waaier Dec2013

Modernisering wedstrijdsport KNWU Okt2014

Tijd voor de toekomst – Wielersport 2015-2

Koersplan